Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!

Cílem této výzvy je zvýšená odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšení adaptability starších pracovníků.

Základní informace: 
 • očekávané datum: leden 2019
 • celková alokace výzvy: 800 000 000 Kč
 • maximální délka projektu: bude doplněno
 • místo realizace: celá ČR bez hl. m. Prahy
Oprávnění žadatelé: 
 • Profesní a podnikatelská sdružení
 • Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací
 • Subjekty sdružující účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností dle § 15a odst. 1 písm. b) zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů
Výše dotace: 
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: bude doplněno
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: dude doplněno
Spolufinancování: 

0% spolufinancování:

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost:

 •  Spolky
 •  Církve a náboženské společnosti
 •  Hospodářská komora, Agrární komora
 •  Svazy, asociace

15% spolufinancování:

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích:

 •  Zájmová sdružení právnických osob, která nevykonávají veřejně prospěšnou činnost
Podporované aktivity: 
 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců sdružených subjektů (příp. OSVČ).
 • Těmito institucemi mohou být např. profesní a podnikatelská sdružení, spolky apod.
Cílové skupiny: 
 • Zaměstnanci sdružených subjektů (právnických a fyzických osob, příp. OSVČ).
 • Těmito sdruženími mohou být např. profesní a podnikatelská sdružení, spolky apod.

Pro více informací nás kontaktujte na emailu info@melting.cz nebo použjte kontaktní formulář.